Duyurular

EVRAD-I KADİRİYYE

EVRAD-I KADİRİYYE

 

EUZÜBİLLAHİMİNEŞŞEYTANİRRCİM İSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Elhamdü lillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în, İhdinessırâtel müstakîm. Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn. (Âmin)

İnnellâhe vemelâkitehû yusallûne alennebiyy, Yâ eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi vesellimû teslîmâ.[1]

Allâhümme salli ve sellim ve bârik ’âlâ seyidinâ Muhammedin ve’alâ âlihi ve sahbihî ecma’în.

Sübhâne rabbike rabbil izzeti ’ammâ yasifûn, ve selâmün alel mürselîn, velhamdü lillâhi rabbil âlemîn.[2]

 

MEALİ: Rahmeti İlahi’den kovulup taşlanmış Şeytan’dan Allah (CC) Hz.leri ‘ne sığınırım. Rahman ve Rahîm olan Allah (CC) Hz.lerinin adıyla.

Her türlü Hamd-ü Sena, âlemlerin Rabbi olan Allah (CC) Hz.leri ‘ne mahsustur. O ki, Rahman ve Rahîm’dir. Kıyamet gününün tek hâkim’dir. (Ey Rabbimiz) Ancak sana ibadete eder, ancak senden yardım dileriz. Bizi doğru yola sevk eyle, gazaba uğramışların ve sapıtanların yoluna değil…

Şüphe yok ki, Allah (CC) Hz.leri de, melekleri de Nebî’ye (Allah’ın (CC) Resulü Muhammed Mustafa’ya (SAV) selâtü selâm getirirler. Ey imân edenler. O’na siz de salât getirin, O’nu selametle anın.

Allah’ım. (CC)! Sen Efendimiz Muhammed Mustafa’ya (SAV), O’nun soyuna ve kendisine uyan bütün müminlere rahmet et. Selamet ver. Kendilerini mübarek eyle. Kudret ve İzzet sahibi Rabbin, noksan sıfatlardan münezzeh ve berî’dir. İnsanların O’na izafe ettiklerinden uzaktır. Allah (CC) Hz.lerinin Resulleri Peygamberlere selâm olsun. Her türlü Hamdü Sena, âlemlerin Rabbi olan Allah (CC) Hz.leri ‘ne mahsustur.

 

Essalâtü vesselâmü ’aleyke yâ Rasûlallâh

Salât ve selâm sana olsun, Ey Allah’ın Rasûlü.

Essalâtü vesselâmü ’aleyke yâ Habîballâh

Salât ve selâm sana olsun, Ey Allah’ın Sevgilisi.

Essalâtü vesselâmü ’aleyke yâ Veliyyallâh

Salât ve selâm sana olsun, Ey Allah’ın velisi

Essalâtü vesselâmü ’aleyke yâ Halîlallâh

Salât ve selâm sana olsun, Ey Allah’ın Dostu.

Essalâtü vesselâmü ’aleyke yâ Safiyyallâh

Salât ve selâm sana olsun, Ey Allah’ın Temiz kulu.

Essalâtü vesselâmü ’aleyke yâ Hayra Halkillâh

Salât ve selâm sana olsun, Ey Allah’ın En hayırlısı.

Essalâtü vesselâmü ’aleyke yâ Nûra ’Arşillâh

Salât ve selâm sana olsun, Ey Allah’ın Arş’ın Nuru.

Essalâtü vesselâmü ’aleyke yâ Eminei Vahyillâh

Salât ve selâm sana olsun, Ey Allah’ın Vahyi Emîn’i.

Essalâtü vesselâmü ’aleyke yâ men Zeynehullâh

Salât ve selâm sana olsun, Ey Allah’ın Tezyin ettiği.

Essalâtü vesselâmü ’aleyke yâ men Şerefehullâh

Salât ve selâm sana olsun, Ey Allah’ın Şerefli kıldığı.

Essalâtü vesselâmü ’aleyke yâ men Kerremehullâh

Salât ve selâm sana olsun, Ey Allah’ın Mükerrem kıldığı.

Essalâtü vesselâmü ’aleyke yâ men ’Azzemehullâh

Salât ve selâm sana olsun, Ey Allah’ın Büyük yarattığı.

Essalâtü vesselâmü ’aleyke yâ men ’Allemehullâh

Salât ve selâm sana olsun, Ey Allah’ın Öğrettiği.

Essalâtü vesselâmü ’aleyke yâ Seyyid elMürselîn

Salât ve selâm sana olsun, Ey Resullerin Efendisi.

Essalâtü vesselâmü ’aleyke yâ İmâm elMüttekîn

Salât ve selâm sana olsun, Ey Muttakîlerin İmamı.

Essalâtü vesselâmü ’aleyke yâ Hâtemennebiyyîn

Salât ve selâm sana olsun, Ey Nebilerin sonuncusu.

Essalâtü vesselâmü ‘aleyke yâ Rahmeten lil ’âlemîn

Salât ve selâm sana olsun, Ey alemlere Rahmet olan.

Essalâtü vesselâmü ’aleyke yâ Şefî’al Müznibîn

Salât ve selâm sana olsun, Ey günahkârların şefaatçisi.

Essalâtü vesselâmü ’aleyke yâ Resûle Rabbil ’âlemîn

Salât ve selâm sana olsun, Ey Âlemlerin Rabbi’nin Rasûlü.

Esselatü Vesselamü Aleyke Ya MEN AHTERAHULLAH

Esselatü Vesselamü Aleyke Ya MEN ERSELEHULLAH

Esselatü Vesselamü Aleyke Ya MEN SELLEMEHULLAH

Esselatü Vesselamü Aleyke Ya MEN KELLEMEHULLAH

Esselatü Vesselamü Aleyke Ya SEYYİDEL EVVELİNE VEL AHİRİN Salât ve selâm sana olsun, Ey Öncekilerin ve Sonrakilerin Efendisi [3]

 

Salavatullahi ve melaiketihi ve enbiyaihi ve rusulihi ve hameleti arşihi ve cemii halgıh, ala seyyidina muhammedin ve alâ alihi ve sahbihi ecmain.

Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve Ademe ve Nuhun ve İbrahime ve Musa ve İsa ve mâ beynehum minen’nebiyyine vel’murselin. Salevatullahi ve selamuhu aleyhim ecmâin.

Allâhümme salli ’âlâ Seyyidinâ Muhammedin abdike, ve nebiyyike ve habîbike, ve Rasûlikennebiyylümmiyye, Allâhümme salli âlâ Seyyidinâ Muhammedin küllemahtelefen melavan, vetergana asran, ve kergaban cedidan, vestekbere fergadan, ve beluğuha hüveervaha ehli beyti minnettahıyyete vesselam, verham vebarik ve sellim aleyhim kesiren kesira. İla yevmilhaşri vergarar,

Allahümmecalna salavatike ebeda, ve emma berakatike sermeda, ve ezka tahiyyetike fadlen ve adeda, alâ eşrefil halaıkıl insaniyye, ve mecmail hakkayıkıl imaniyye, ve nurittecelliyatil ihsaniyye, ve mehbitil esrarir ruhaniyye, ve mukaddimi ceyşil mürseline, ve rekebilenbiyail mükerremiyne,

ve efdalil halkı ecmaiyne, hamili livailizziil eala, ve maliki ezimmetil mecdilesna, şahidi esraril ezel, ve müşahidi envarsevabikil üvel, ve tercemani lisanil kıdem, ve menbail

ilmi, vel Hilmi, vel hikemi mazharı sırril vucudil ulviyi vessufliyyi, (ruhri cesedil kevneyni), ve ayni hayatiddareynil, elmütehakkiki biahlakil makamatil istifaiyyeti, velhabibil ekrem, vehabibiazami, seyyidina Muhammedibni Abdullahibni Abtulmuttalib, hatemennebiyyine alilemalumatike vemüda vekelimatike küllema zekere kezzakirune, ve gafele anzikrike ve zikrihi, gafilune,vesellim kesiren kesira ilayevmiddin. [4]

 

MEALİ:

Allah’ın (CC), meleklerinin, peygamberlerinin, arşını taşıyanlarının ve bütün mahlûkatının salât ve selâmı Efendimiz Muhammed Mustafa (SAV) Aleyhisselâm’a, O’nun soyuna, Ashabına ve kendisine uyan bütün mü’minlere olsun.

Allahım ! Hz.Muhammed’e(S.A.V.)Açıklama: , Hz.Adem, Hz.Nuh,Hz.İbrahim,Hz.İsa(A.S.V.) ve bunların arasında (gelip geçmiş bütün) peygamberlere rahmet ihsan eyle.

Allah’ım. Sen ümmî Nebîn, Rasûl’ün, Habîbin, kulun Efendimiz Muhammed Mustafa’ya (SAV), O’nun soyuna, ashabına ve kendisine tabi olan bütün müminlere rahmet eyle. Allah’ım. Sen yüce makam sahibi fasih lisanlı, güzel ahlâklı Efendimiz Muhammed Mustafa (sav) Nebî’ye Rahmet et.

Allah’ım (CC). Ebedî Rahmetlerinin en faziletlisini, Sermedi bereketlerin en artanını, adet bakımından tahiyyetlerinin en temizini; insan olarak yaratılanların en şereflisi, iman hakikatlerinin karargâhı, iyilik tecellilerinin merkezi, Rahmani esrarının nüzul mahalli, Rabbani vahdet ülkesinin sır evi, bütün Peygamberlerin ahd ve mîsâk vâsıtası, Resuller ordusunun öncüsü, bütün şerefli Peygamberlerin kumandanı, bütün mahlûkatın en üstünü, yüce izzet sancağının taşıyıcısı, yüce kerem dizgisinin sahibi, ezel sırlarının şahidi ilk nurların müşahidi, Kur’an’ın tercümanı, ilmin, ahlakın ve hikmetlerin kaynağı, cüz’î ve küllî nimetlerin zuhur mahalli, insanın ulvî ve süflî yanlarının gözbebeği, her iki âlemin varlığının nuru, iki cihanın gözü, sana kulluğun en yüce derecesinin göstericisi, ahlâkların en yücesi ile ahlaklanan, en büyük dostun, en şerefli Habibin, Efendimiz Abdülmuttalib oğlu Abdullah oğlu Muhammed’e (SAV), diğer Nebilere, sana yakın olan meleklere, Salih kullarına ve göklerde ve yerde olanların hepsine ver. Seni zikredenler Seni zikrettikçe, zikirden gafil kalanlarda gafil kaldıkları müddetçe sen ver Allah’ım.

 

 Kaynaklar: [1] El-Ahzâb S. A.56 [2] Es-Sâffât S. A.180-182

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates